Informacje RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest przedsiębiorstwo Inter-Trans Michał Ładziński z siedzibą w Pamiątkowie przy ul. Łąkowej 5 (dalej „Firma”). Z Firmą można skontaktować się: elektronicznie – mailowo: intertrans1973@gmail.coml; listownie na adres siedziby Firmy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.inter-eko.pl w zakładce “Kontakt”

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • Realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W wyjątkowych sytuacjach Inter-Trans Michał Ładziński może przetwarzać Państwa dane osobowe z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Inter-Trans Michał Ładziński w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO) lub realizując prawnie uzasadnione interesy Inter-Trans Michał Ładziński (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu: związanym z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Inter-Trans Michał Ładziński usług, w tym badaniem satysfakcji klientów ze świadczonych usług, w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

  • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb;

  • przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną;

  • oferowania przez Firmę produktów podmiotów powiązanych z Firmą kapitałowo lub umownie;

  • archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Firmy – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz;

  • badania Pani/Pana satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy;

  • rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

 1. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Firmy (podmioty przetwarzające), np. firmy instalatorskie, księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Inter-Trans Michał Ładziński danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na możliwość posługiwania się danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektor ochrony danych (kontakt): – listownie na adres: Inter-Trans Michał Ładziński, e-mail: intertrans1973@gmail.com